Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

MEDITACE ,MODLITBY

Zde budu postupně přidávat meditace a modlitby své i převzaté. Kéž jsou vám všem k užitku, aby váš život byl ještě skvělejší a harmoničtější!

Archanděli Michaeli, obklop mne pilířem lásky....

Nejen ranní meditace na čakry...

Meditace fialového plamene Mistra Saint Germaina

Svůj strach přeměňuji v Lásku...

Strach...kde se bere?Proč? Neznám člověka,který by nějaké své strachy neměl.Bojíme se být sami, bojíme se být s někým.Bojíme se smrti i života.Bojíme se o sebe, o své blízké...Co je to za energii,která nás dokáže znehybnět a zapomenout na Světlo v nás? I já hledám tyto odpovědi.Tady je jedna z nich...

Meditace "Strach"

Největším nepřítelem každé stvořené bytosti, která ve víru všedních dnů zapomněla na Světlo a Lásku ve svém srdci, je její vlastní strach.Strach je energie, která na této planetě spoutává vše, co na počátku vzešlo z Lásky.
Strach je energie, která omezuje a uzavírá bránu k prameni Věčného Poznání, Lásky, Moudrosti a Světla. A proto tě nyní prosíme, ztiš bouřlivý tok svých myšlenek a bez stínů pochybností věř, že právě v tomto okamžiku do tvého života vchází zástup láskyplných bytostí, které přicházejí, aby tvé duši pomohly osvobodit se z temných pout strachu a ukázaly ti ztracenou cestu k Domovu. Tyto bytosti se staví okolo tebe do kruhu a vzájemně se berou za ruce. Z jejich spojených duchovních srdcí září zlatě -růžová energie Boží Lásky, která naplňuje tvé srdce svou povznášející vibrací. Jsi obklopen a zahalen Láskou a Světlem všech bytostí, které kráčely stejnou cestou před tebou.

Představ si nyní svůj strach jako temnou bytost, která stojí před tebou. Uvědom si, že jsi ochráněn a prostoupen Láskou a Světlem celého Vesmíru, který právě v tomto okamžiku přihlíží tvému tvoření. Věř, že jsou s tebou všichni tví milovaní bratři a sestry z vyšších světu Míru a Harmonie, na které jsi musel před příchodem na tuto planetu zapomenout. Nyní pohlédni svému strachu přímo do očí a vzpomeň si na vše, co tvou duši spoutává a omezuje. Uvědom si, že nemůžeš přetvořit něco, čeho se obáváš a čemu se vyhýbáš. Proto se bez obav postav svému strachu a pohlédni na své tvoření, kterým jsi v minulosti ve svém srdci popřel Lásku.

Nyní si svůj strach a své obavy představ v novém Světle. Představ si je jako svého nejlepšího přítele a věnuj mu veškerou svou pozornost, svou Lásku, něhu a cit. Představ si, jak k němu přistupuješ a objímáš jej svou Láskou a Světlem. Dovol, aby tvá zář plně prostoupila každou buňku tvého strachu, který se ve Světle Boží Pravdy stal tvým přítelem - zářící bytostí plnou něhy a soucity. S naší pomocí je nyní tvůj strach přeměněn na zářivé Světlo a povznášející energii našeho Otce. Z této oslnivé záře vylétá tisíce bílých holubic, které osvobodila Láska tvého srdce.

Můžeš touto meditací začínat svůj den nebo společně s námi ukončit svou denní pouť životem. Vše záleží na tvé svobodbé volbě. Kdykoli znovu podlehneš svému strachu a obavám, představ si je jako svého nejlepšího přítele, kterého objímá Láska tvého srdce. Láska a strach nemohou existovat současně a pokud vytrváš na své započaté cestě, s postupem času zjistíš, že tě tvůj strach opouští a ve tvém srdci na věky zaplane zářivé Světlo Boží Lásky, které se nic pozemského nevyrovná. Nechej svůj strach odplynout na křídlech bílých holubic a věz, že slunné dny tvého života právě přicházejí.

S Láskou tví přátelé, kteří nad tebou v každém okamžiku bdí.

Ámen.
Posledni komentare
02.12.2009 01:43:48: smiley${1}

Ochrana proti disharmonickým energiím a jejich frekvencím - Bytostem

Autor:Živé Světlo

Vymyslete si kolem své Bytosti světelné zrcadlo, které svou vůlí a touhou - svým přáním naplňte harmonií - Láskou ze svého srdce (které je světelnými vlákny přes čakry propojené s Duchovním srdcem Univerza). Čili naplňte jej harmonickými - Láskyplnými frekvencemi Duchovního PraSvětla.
Pak do tohoto světelného, energetického štítu zadejte následující informace: od nyní a již na POŘÁD tento štít setrvává kolem celé mé fyzické i energetické podstaty mého Bytí a přeměňuje VEŠKERÉ přijaté disharmonické energie v harmonické - Láskyplné, které následně vždy mnohonásobně zesílí a zase je odesílá - vrací zpět k původnímu zdroji - k odesilatelům, které je vyslali. (Disharmonické bytosti totiž nesnáší harmonické frekvence - Lásku a tak Vás brzo přestanou obtěžovat, neboť pro ně je takovéto harmonické pohlazení velice nepříjemné).
Přesvědčte sami sebe, že tento štít (který nepropouští ŽÁDNÉ disharmonické frekvence do Vaší podstaty Bytí), již máte. VŠE čemu DOOPRAVDY - v hloubi své duše skutečně věříte MUSÍ manifestovat - musí se stát Vaší skutečností - pravdou, jelikož projekce touhy a vůle je pravou podstatou veškerého tvoření a existence v celém Univerzu, čili i v projevu do tzv. hmoty a událostí v ní probíhajících!
Hodně zdaru, harmonie a Lásky Vám všem!

Stvořiteli vesmíru,

Pomáhej nám přijímat sebe takové, jací jsme.Pomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká je, se všemi našimi emocemi, našimi sny a nadějemi.Pomáhej nám přijímat naše tělo takové, jaké je, se vší jeho krásou a dokonalostí.

Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme odmítat sami sebe a nebudeme sabotovat své štěstí, svobodu a lásku.Kéž jsou na lásce založeny všechny naše akce a reakce, všechny naše myšlenky a všechny naše emoce.

Stvořiteli, pomáhej nám posilovat naši sebelásku, abychom mohli změnit strach a drama svého života v lásku a radost.Kéž je naše sebeláska tak silná, aby nám pomohla zbavit se všech lží, které nám říkají, že nejsme dost dobří, dost silní a dost inteligentní.Kéž je naše sebeláska tak silná, že už nikdy nebudeme mít potřebu žít podle názorů druhých.

Kéž věříme sami sobě, abychom byli schopni činit rozhodnutí, která činit musíme. Budeme-li milovat sami sebe, nebudeme se vyhýbat žádné odpovědnosti a budeme schopni vyřešit všechny problémy.Kéž děláme všechno s pomocí sebelásky.

 Pomáhej nám milovat sami sebe, abychom už nikdy sami sobě neškodili.Všichni můžeme být sami sebou a nemusíme předstírat, že jsme něčím jiným jen proto, aby nás druzí lidé přijímali.Už nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, jak jsme dobří, protože víme, čím jsme.Kéž se radujeme z toho, co vidíme, když se díváme do zrcadla.Kéž máme na tváři velký úsměv, který zvyšuje naši vnitřní i vnější krásu.

Pomáhej nám cítit tak intenzivní sebelásku, abychom měli radost ze své vlastní přítomnosti.Pomáhej nám milovat se bez odsuzování, neboť když se odsuzujeme, trpíme pocitem viny, máme potřebu trestat a neuvědomujeme si tvou lásku.Posiluj naši vůli, abychom byli schopni odpouštět sami sobě.Očisti naši mysl od emočního jedu, abychom mohli žít v dokonalém míru a lásce.

Kéž je naše sebeláska silou, která změní náš život.Kéž naše sebeláska změní všechny naše vztahy počínaje vztahem, který máme sami k sobě.Osvoboď nás od všech konfliktů s druhými.Kéž jsme šťastni a odpouštíme svým bližním všechny křivdy, které cítíme ve své mysli.Pomáhej nám milovat se tak, abychom byli schopni odpustit každému, kdo nám v životě ublížil.Dej nám odvahu milovat své příbuzné a přátele bezpodmínečně.

Pomáhej nám vytvářet nové komunikační kanály v našich vztazích, abychom neměli potřebu ovládat jeden druhého. Pomáhej nám spolupracovat jako jeden tým.Kéž jsou naše vztahy s příbuznými a přáteli založeny na vzájemné úctě a radosti, abychom se zbavili potřeby říkat jim, jak se mají chovat a co si mají myslit.Kéž jsou naše romantické vztahy těmi nejkrásnějšími vztahy; kéž máme radost, kdykoli jsme s partnerem.

Pomáhej nám přijímat druhé lidi takové, jací jsou, aniž je posuzujeme, neboť když je odmítáme, odmítáme sami sebe. Když odmítáme sebe, odmítáme tebe.

 Dnes je nový začátek. Pomoz nám začít nový život, posiluj naši sebelásku.Pomáhej nám užívat si života, radovat se z našich vztahů a nebát se milovat.Otevři naše srdce lásce, na kterou máme všichni právo. Pomoz nám stát se Mistry vděčnosti, štědrosti a lásky, abychom se mohli radovat ze všeho, co jsi stvořil.

Amen.

 

 

Don Miguel Ruize- Láska, vztahy a přátelství

Modlitba

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život.
Nauč mne umění malých kroků.

Učiň mne vynalézavým a nápaditým, učiň mne sebejistým ve správný čas.
Obdař mne jemnocitem, abych dokázal odlišit prioritní od druhořadého.

Prosím o sílu kázně a míry, abych jen tak neproklouzával životem
a svoje dny si rozumně rozdělil, abych sám nezaspal záblesky světla
a vrcholy, a abych si aspoň tu a tam našel čas na umělecký zážitek.

Dovol mi utvrdit se v tom, že snít o minulosti nebo budoucnosti mi nepomůže.
Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejbližší,
pomoz mi pokládat právě prožívanou hodinu za nejdůležitější.

Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít vše hladce.
Daruj mi opravdové poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zklamání
jsou přirozenou součástí života,
že díky nim rosteme a dozráváme.

Připomínej mi, že srdce se často staví proti rozumu.
Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu mi říci pravdu s láskou.
Chléb každodenní dej mi pro tělo a duši,
projev Tvé lásky, přátelské echo, a aspoň tu a tam náznak, že budu užitečný.

Vím, že hodně problémů se řeší nekonáním:
dej, abych dokázal čekat.
Ať vždy nechám Tebe i ostatní domluvit.
To nejdůležitější si člověk neříká sám,
to nejdůležitější mu bývá řečeno.

Ty víš, jak moc potřebujeme přátelství.

Dej, abych dorostl do této nejkrásnější, nejtěžší, nejriskantnější
a nejněžnější záležitosti života.

Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo,
kde mohu zanechat balíček dobra, slovy či beze slov.

Chraň mne před strachem, že bych mohl promarnit svůj život.

Nedej mi, co si přeji, ale to, co potřebuji.

Nauč mne umění malých kroků.

Antoine de Saint - Exupéry

Velký Otče,Matko Boží!

Pošli mi prosím mou lásku.
Ať se ke mně vydá
přes moře
a přes hory.
A pak, drahý Pane,
až dorazí do mého domu,
ať mu pokrm,
který tu najde, dodá sílu.
Čekám na jeho příchod.
Přichystám si své věci.
Prosím, připrav i moje srdce.
Amen

M. Williamson - Kouzelná láska

V životě každý z nás potkává spousty lidí. A všichni jsou nějakým způsobem důležití pro jeho poznání,rozvoj,pochopení,život. Každý z nás se dostává do situací, které jsou příjemné i do těch, které bychom z pozemského hlediska raději vynechali. Ale všechyn tyto situace jsou pro nás důležité a přivolali jsme si je do svého života my sami,ať už svými myšlenkami,slovy nebo tím,co máme jako úkol pochopit z tohoto života i těch minulých.

Ale pozemský život je krátký,a tak se budeme stále rodit,abychom pochopili, poznali a odpustili sami sobě i druhým.Lidé z našeho života jsou opravdu různí. Jedni se na nás zlobí, protože si myslí, že jsme jim ublížili. Na některé se zlobíme my. Někteří si myslí,že se na ně zlobíme, i když to není pravda a my už odpustili nebo jsme se nikdy ani nezlobili. A také se zlobíme sami na sebe.

Odpuštění je jedna z nejsilnějších věcí, které jsem měla možnost poznat a tuto možnost máme každý. Někdy to není tak jednoduché,ale pokud budeme upřímně chtít, podaří se to a nesmírně se uleví nám i našim blízkým.A vlastně i celému světu.

Děkuji Lightworkerovi za tuto modlitbu, kterou nám dnes přinesl.

Metatronova afirmace odpuštění


Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl plně rozpoznat božskou bytost, kterou JÁ JSEM.

Odpouštím absolutně každé bytosti a bezpodmínečně, u které jsem cítil, že mi způsobila křivdu skrze jakékoli myšlenky, slova, nebo činy, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze mé existence jako vědomí. Každá bytost, která se skrze mne cítila neprávem zacházena jak myšlenkou, slovem nebo činem, skrze všechny časy, místa, prostory a dimenze, odpusť mi zrovna tak absolutně a bezpodmínečně.

Odpouštím sám sobě absolutně a bezpodmínečně za provedení jakékoli myšlenky, slova, nebo činu, při kterých jsem cítil, že jsou nesprávné ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v kterých existuji.

Volám energie archanděla Metatrona, aby mi pomohl při přeměnách všech nízkých energií z viny a ze studu z vnitřku celistvosti mého bytí, ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v kterých existuji. JÁ JSEM pořád se rozpínající energie božské lásky a dokonalosti, v tomto přítomném momentě a navždy. Je to tak, a tak to je. Jsem v jednotě s matkou-otcem-bohem a Vším-Co-Je, ve všech časech, místech, prostorech nebo dimenzích, v kterých existuji.

http://www.shamballa1024.com/cz/

 

Stále ve svém životě řešíme to,že jsme něco udělali nebo naopak neudělali. Zabýváme se tím,co jsme řekli nebo neřekli...jestli se nám podaří to,co chceme a po čem toužíme.Ale měli bychom žít v přítomném okamžiku a žít a prožívat tak,jakoby tento okamžik byl tím posledním.Někdy bychom neměli tolik přemýšlet a více prožívat, protože každý den, každá chvíle a každý okamžik je jedinečný a neopakovatelný...pokud se budeme stále nechat brzdit jakými si zásadami a bloky, nebudeme život žít, ale jen ho přečkáme...V životě nastávají chvíle,které je škoda neprožít na 100%...Tady je modlitba,která mi byla doručena před několika dny.Uvědomila jsem si,že mám více prožívat a nezabývat se malichernými věcmi, jestli se něco má či nemá.Řídit se srdcem a intuicí,nenechat se ovládat svými strachy.
Dnešní den je pozoruhodný, je Tvůj.
Ten včerejší se Ti již vyklouzl z ruky. 
Ten již nemůže mít jiný obsah,
než jaký jsi mu dal.
Zítřek ještě nemáš přislíbený!
Ale dnešní den, ten je jediný,
se kterým si můžeš být jist.
Můžeš ho naplnit, čím jen chceš.
Využij toho! Dnes můžeš někomu udělat radost.           
Dnes můžeš někomu pomoci.
Dnes můžeš žít tak,
že Ti někdo večer poděkuje, 
že jsi, že existuješ, že Tě pocítil.

Modlitba pro sváteční čas...

Otče náš,stvořiteli Kosmu,

přines své světlo do našeho nitra,

stvoř v nás své království,

aby Tvá přání mohla být i našimi

ve světle a tvaru.

Dej nám naše každodenní potřeby,

chleba a poznání.

Osvoboď nás od pout našich omylů,

tak jako i my se zříkáme moci

nad chybami jiných.

Nedopusť, aby nás okouzlily povrchní věci,

ale zbav nás všeho, co zdržuje v Cestě.

Neboť Ty dáváš vznik moci a životu.

Tvé písni, která vše na Zemi oživuje.

Amen!

Modlitba Svaté Terezy
 
Nechť dnes pokoj a mír kraluje ve Tvém nitru. Důvěřuj Bohu, že se  nalézáš přesně na tom místě, kde jsi měl být. Nesmíš zapomínat na  nekonečné  možnosti , které vyplývají z tvé víry. Použij vděčnosti,  které se  ti dostalo a  užij si ji s láskou, kterou jsi  dostal/a...Buď spokojený/á  s vědomím, že jsi dítě Boží...
Nech, aby se jeho přítomnost vlila až do tvých kostí a dovol své  duši svobodně  zpívat, tancovat, chválit a milovat. On je pro každého z nás a zároveň i v každém z nás. Amen.

OTČE NÁŠ, Stvořiteli Kosmu,
Světlo své přiveď do našeho nitra,
své Království vytvoř v nás,
aby Tvá přání mohla být i našimi
ve světle i ve tvaru.
Chléb náš každodenní dejž nám, i poznání,
osvoboď nás od pout našich omylů,
jakož i my se zříkáme moci získané chybami druhých.
Nedopusť, abychom byli očarováni věcmi povrchními,
ale zbav nás toho, co zdržuje nás na Cestě,
neboť Ty dáváš vznik životu i moci svou písní,
která všechno oslavuje na věky věků

A m e n

(Podle esejského textu zachovaného v Pešitě v aramejštině.)

Modlitba za vyléčení zármutku


Drahý Bože,
Vím, že můj zemřelý milovaný je s Tebou doma na nebesích. Prosím, abys jej opatroval a povzbuzoval svou láskou. Prosím pošli mu další anděly a pomoz mu, aby si v nebi zvykl, cítil se báječně a byl šťastný. Prosím, aby i mně poslal další anděly a pomohl mi zbavit se smutku a žalu. Pomoz mi vyléčit se z pocitů tíhy, abych se mohl/a vrátit k životu, který by mi můj zemřelý milovaný přál. Pošli mi, prosím, z nebe znamení, abych vědě/la, že můj milovaný je v Tvých rukou. Amen.

Modlitba za vyléčení stresu


Drahý Bože, Archanděli Rafaeli a Archanděli Michaeli,
zdá se, že stres mi vážně ubližuje a já potřebuji vaši pomoc. Prosím zbavte mě tlaků, které jsem sám/sama na sebe uvalil/a. Rafaeli, žádám Tě, abys mě zahalil svou léčivou energií a mé tělo tak mohlo setřást následky stresu. Michaeli, tebe žádám o odstranění důsledků negativních a ustrašených myšlenek včetně vláken, jež mě vysávají. Jsem připraven/a zbavit se špatných návyků, jako je sebetrýznění, podléhání diktátu času nebo jiných předsudků vytvářejících stresové situace. Ve skutečnosti vím, že mám dostatek času i energie a žádám vás, abyste mi pomohli uvědomit si tento dostatek právě teď. Děkuji vám. Amen


Modlitba za nalezení svého životního poslání


Všem, kdo nade mnou dohlíží,
zdá se, že jsem zapomněl/a, jaký je můj Božský životní úděl, a žádám tedy o vaši pomoc, se kterou bych si vzpomněla na pohnutku, která mě sem tentokrát přivedla. Jsem ochoten/a odhodit veškeré strachy, jež mi brání rozpomenout se na svůj životní úděl, včetně strachu z úspěchu a selhání. Vím, že jsem schopen/a svou misi dokončit, a žádám o vaši neustávající pomoc při hledání cesty, na níž bude mé srdce zpívat. Prosím pomozte mi rozlišovat mezi radostí a strachem, abych se mohl/a pustit do smysluplných činností, které ostatním pomohou a mně přinesou radost. Děkuji mnohokrát.


Modlitba za vyléčení závislosti


Milovaný Bože, Andělé,
vím, že žádostivost a závislost něco vlastnit, je vlastně touhou po Boží lásce. Prosím pomozte mi pocítit, že jsem prostoupen/a vaší všudypřítomnou láskou. Jsem ochoten/a zbavit se všech strachů, které by mi bránily uvědomit si Vaši lásku. Žádám Vás, abyste mě očistili od přesvědčení, myšlenkových schémat, pocitů a myšlenek, jež mé touhy spouštění. Prosím ukažte mi cestu k lidem, situacím a zážitkům, které podpoří mé odhodlání žít život bez jakýchkoli závislostí. Odevzdávám veškeré své touhy do Vašich rukou a žádám o další anděly, kteří by mě zahrnuli světlem zdraví a míru. Prosím pomozte mi nyní a pro vždycky. Amen.


Modlitba za zdraví a uzdravení


Drahý Bože,
vím, že jsi mě stvořil jako svůj dokonalý obraz. Prosím Tebe, Ducha svatého a Archanděla Rafaela, abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla. Jsem ochoten/a zbavit se všech myšlenek a činů, jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat, že mě právě teď chováš ve své náruči. Amen

Modlitba za zdraví našich milovaných
Milovaný Bože,
Děkuji Ti za to, že jsi vyslal k loži mého bližního Archanděla Rafaela a andělské léčitele. Vidím, že Ty, Duch svatý, Rafael a andělé objímáte člověka, kterého miluji. Představuji si jej, jak se směje a cítí se lépe. Vím, že se mému milovanému ve skutečnosti vede dobře už teď a žádám o Tvou neustávající pomoc, aby nás tento klid a zdraví doprovázely každým naším dnem. Děj se vůle Tvá


1  
2  
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.