Sdílení Susila

Stránky o léčení duše i těla, miminkách a kojení

Čarodějnictví,Síla ženy

Čarodějnice byly zřejmě příslušnicemi prastarého pohanského kultu Plodnosti,nejstaršího náboženství na světě,uctívající jako Bohyni Měsíc.

Rozvíjení našeho bytostného Já je cíl i výchozí bod našeho magického díla.Nejprve je třeba si uspořádat vlastní život a uvést je do harmonie.Nejvyšším cílem a smyslem magického díla je ZMÉNIT,POVZNÉST A TAK PLNĚ ROZVINOUT SVÉ BYTOSTNÉ JÁ PRO BLAHO CELÉHO UNIVERSA.

Magie je zdroj nesmírné síly.

Každá žena je inkarnací Bohyně,

každý muž je inkarnací Boha.

TRADICE ČARODĚJNICTVÍ

1.ÚCTA K VEŠKERÉ PŘÍRODĚ

2.VÍRA V EXISTENCI BOHYNÉ I BOHA-pochopení ženského aspektu v přírodě,ve vesmíru.Jestliže existuje Bůh,pak musí existovat i Bohyně.Víra v Bohyni je zdrojem síly,pomůže nám pochopit a čerpat určitý zdroj vesmírné enenrgie související s principem plodnosti a rození.

3.SJEDNOCUJÍCÍ SÍLA-viditelné i neviditelné.Čarodějnice věří že JEDINÁ SÍla se v přírodě může projevovat buď viditelně nebo neviditelně.Čarodějnice se zaměřují na uvědomování a vystu´pňování vlastního spojení s vyšší mocí.

4.ZÁKON TROJOSTI-vše co učiníme,ať dobré či špatné se nám trojnásobně vrací.

 

JinJang.jpg

Čarodějnice slaví osm velkých svátků-sabatů.

31.října HALLOWEEN - SAMAIN je zasvěcen myšlence věčného života a zvláště spojení s těmi, kteří opustili Svět forem a nyní přebývají v Neviditelném světě. Symbolizuje transcendenci fyzické smrti. V tento den je závoj spojující oba světy tak tenký, že naši blízcí na druhé straně se s námi mohou snadno spojit při osavách a obřadech. Je také svátkem třetí a poslední sklizně roku.Je to doba smrti a znovuzrození Boha Slunce.Je to čas pro řešení problémů, pro zbavování se starých myšlenek a vlivů.

20.-23.prosinec ZIMNÍ SLUNOVRAT-YULE. Tento svátek je oslavou ZNOVUZROZENÍ. Ohnivá síla života-Slunce-se zdánlivě ztrácí , aby vzápětí spolu s prodlužujícími se dny začala nabírat energii.

2.února HROMNICE-SLAVNOST SVÍCÍ-IMBOLC předznamenává první záchvěvy života klíčících semen v zemi,symbolu veškerého života.

20.-23.března JARNÍ ROVNODENNOST značí jednotnou délku noci a dne a dokonalou rovnováhu ženských a mužských sil v přírodě.

1.května BELTANE-je velikým svátkem plodnosti.Vliv Bohyně dosahuje vrcholu a projevují se všechny síly jara.Beltain je jeden ze dvou nejdůležitějších svátků kola roku. Ve své podstatě znamená oslavu všudepřítomné vitální síly, která tepe v žilách tohoto světa - síly, která prostupuje vším a všemu dává život, která pohybuje se rychlostí větru a žhne silou neuhasitelného ohně; síly, která šumí jako voda ve všech věcech a která oživuje zemskou hmotu a žene ji vpřed po spirále evoluce. Je to ona síla, která je mužem i ženou, světlem i tmou. Tato síla je spojením protikladů a přitahuje je k sobě do čiré jednoty. Je to tato síla, která je podstatou sexuálních pudů a která vzniká spojením opačných pohlaví. Z tohoto důvodu se na Beltain oslavuje svatba Boha a Bohyně, kteří jsou od této chvíle spojeni a svázáni jeden s druhým. Zároveň je Beltain svátek plodnosti, neboť veškerá semena jsou zaseta a je třeba jejich plodnost podporovat všemi možnými způsoby. Jak jsme již řekli, Beltainu vládne sexuální princip, k jehož oslavě byly odedávna zapalovány veliké ohně.

20.-23.června LETNÍ SLUNOVRAT-je čas, kdy den trvá nejdéle. Slunce stojí nejvýše, než začne klesat do tmy. Je známo, že byliny sbírané v tenro den mají mimořádnou účinnost. V noci se v hojném počtu objevují elfové a skřítci.

2.srpna-LAMMAS- 1.srpen nebo první úplněk ve znamení Lva (23.7.-23.8.). Je to svátek předžňový, bod obratu v roce Matky Země. Sbírají se poslední byliny. Je to svátek na počest sňatku boha Luga s Matkou Zemí.

20.-23.září PODZIMNÍ ROVNODENNOST.Den je stejně dlouhý jako noc,přichází zima.Ženské i mužské síly v přírodě jsou opět v rovnováze.

ČAROMOCNÁ SLOVA

Magie funguje v obou Světech a to rovnocenným dílem: ve Světě forem i v Neviditelném světě. Je jen přirozené, že nejdříve svoji pozornost zaměřujeme na Svět forem, protože v něm žijeme ve svých fyzických tělech, na Pozemské pláni, tady (jak to pojmenovává kabala) v Malkuthu. Je žádoucí, abychom pomocí magie změnili (zlepšili) formu svého života - pokud si uvědomujeme, že takové počínání je symbolem i počátkem mnohem většího díla, jako je alchymie. Veškerá magie (transformační) již samou svou podstatou zahrnuje celý vesmír; podle jednoho z platných principů jsme všichni mikrokosmem nekonečně většího Celku. Proto je důležité mít stále na mysli, že působnost magie - i kdyby platila pro jednotlivce - přesahuje hranice našeho bezprostředního vnímání a zachází dál, než byly naše původní cíle. (Touto myšlenkou se budeme ještě zabývat v souvislosti s procesem holistického chápání v Kapitole IX).

Snad se vám zdá, že v této kapitole kladu větší důraz na neviditelné, než viditelné. To však činím pouze proto, abych dosáhla vyváženosti. Bohužel naše kultura zašla příliš daleko ve svém zdůrazňování významu Světa forem, takže mnozí z nás už dávno zapomněli, jaký význam má neviditelné. Nebo si neviditelné možná uvědomujeme, ale nevíme, jak je uvést do souvislosti se sebou samým a jak s ním zacházet. Snad jsme spoutáni západním způsobem myšlení a hledáme souvislosti v neviditelném prostřednictvím stejných měřítek a definicí, jaké používáme ve Světě forem. Pokud ještě vnímáte Svět forem jako nepružný a uzpůsobitelný pouze do určité míry, můžete si automaticky přenášet tyto definice sebou i do Neviditelného světa. Takové nazírání Neviditelného světa nás zavádí k omezenému zacházení s ním, zvláště u nás na Západě. Proto lidé dospěli k myšlence boha nebo bohů dohlížejících na nás odkudsi mimo tento svět, a k "dedukci", jak se tento bůh či bohové mohou projevovat. Vedlo to k pocitu rezignace, k myšlence osudovosti, štěstí a předurčenosti a k víře v různé druhy z vnějšku ovládaných sil, které zdánlivě řídí náš život. Takový postoj byl často příčinou obav a pověrčivosti, a touhy uchlácholit tyto neviditelné síly - zvláště jsme-li konfrontování s něčím, co se nehodí do našeho omezeného chápání a definování Neviditelného.

Podle okultní víry jednou z vlastností Neviditelného světa je to, že podle toho, jak jej definujeme, jeví se v souladu s našimi definicemi. Jinými slovy Neviditelný svět odráží představu zpátky k nám podle toho, co si do něj promítneme. (Věříme-li, a promítáme-li si, že "osud" je nevyhnutelný, pak i Neviditelný svět se bude jevit jako dílo "nevyhnutelného" osudu. Budeme-li věřit, že Neviditelný svět je harmonický a vládne v něm řád, bude se tak i projevovat). Skutečně, Neviditelný svět nelze definovat zaběhanými výrazy.

První, co si musíme ozřejmit, je to, že každá definice, pravidlo, každé vymezení, které použijeme pro Neviditelný svět, jsou věcí naší volby. My se teď rozhodneme, že se budeme na Neviditelný svět dívat jako na dějiště příčiny, a na Svět forem jako na dějiště následku. Z vlastní volby pak začneme u idejí, jež jsou neviditelné. Uvidíme, že naše ideje se mohou projevovat ve formách, které jsou viditelné. "Ideje" v tomto kontextu zahrnují pocity, myšlenky, přesvědčení a rozmanité duševní pochody. Rozhodla jsem se používat "ideje" jako univerzální výraz hlavně proto, že toto slovo může v jistém kontextu také naznačovat "změnu'. V knize Jane Robertsové The Nature of Personal Reality, kde jsou popisovány podobné techniky jako Čaromocná slova, se používá výraz "přesvědčení".

Shledáme, že mnohé z našich předchozích idejí se dosud nacházely v rovině podvědomí. A rovněž proces příčiny a následku byl podvědomý když se ideje projevily v našich životech jako formy (nebo okolnosti). Nyní si tento proces projevování idejí ve formách skutečně uvědomíme. Pak můžeme proces příčina-následek nasměrovat tak, aby mohl ovlivnit náš život.

Podle této metody můžeme nazírat celý Svět forem a vše, co je v něm obsaženo, jako manifestaci neviditelných idejí. Pozemská pláň, Malkuth, je místo, kde se ideje projevují ve formách, a my jsme si právě toto místo zvolili k životu. Všude kolem sebe tu vidíme příznaky idejí projevujících se formami - zvířata, stromy, květiny, hvězdy, oceány - veškerá příroda. Každá forma je dokonalou živoucí ideou. A to jsme i my - dokonalé živoucí ideje ve formě našich neviditelných já (našich duší). A tak i každá stránka našeho života je idea, jíž jsme vlastním přičiněním umožnili projevit se v určité formě. Změníme-li ideu, následně i forma se odpovídajícím způsobem změní!

Tuto techniku můžeme chápat i sekvenčně: "Nejprve" do procesu zapojíme Neviditelný svět tím, že použijeme sekvenci idejí vyjádřenou slovy. Změny se projeví "později", ve Světě forem, v našich životech. Slova použijeme jako příčiny, a změny zaznamenáme ve svém životě jako následky. Západní magie pracuje se zákonem příčiny a následku obvykle právě tímto způsobem. Je to v souladu se zákonem trojnosti čarodějnic a s mnoha tradicemi pozitivní obřadní magie. Pochopíme-li, že existujeme v simultánním čase ("veškerý čas je právě teď"), pak můžeme uskutečnit vědomou volbu a pracovat v sekvenčním čili lineárním čase. Ale jsme si vědomi, že lineární čas není jediný časový modus, který máme k dispozici. Pochopíme-li, že žijeme ve vícerozměrném prostoru ("veškerý prostor je právě tady'), pak se můžeme vědomě rozhodnout pracovat se systémem, který se manifestuje v hmotné formě, na Pozemské pláni.

Je také důležité uvědomit si, že používání slov k odstartování těchto změn je pouze jedna z mnoha možností. Mohli bychom-využít již utvořených představ, diagramů, myšlenkových forem, rituálů, meditací, citových emocí či jiných způsobů a technik. Použití slov je obzvláště vhodné v záležitostech běžného života na Pozemské pláni, v tomto případě v západní kultuře.

Slova jsou symboly. Představují ideje, jež jsou neviditelné; a přitom slova samotná mohou být viditelná, napíšeme-li je na list papíru, nebo je fyzicky vnímáme bezprostředně svými smysly. Vždyť i nevidomí mohou využívat slov prostřednictvím sluchu nebo pomocí Braillova písma. Hluší lidé mají znakovou řeč nebo slova vyslovují v duchu. Každý, kdo je zvyklý pracovat se svými smysly, si může vybudovat spojovací můstek do Neviditelné říše cestou slov; díky jim překlenout oba Světy. Slova jsou nástroje; působí neviditelnou cestu, aby tak vznikly viditelné výsledky.

Při užití slov v magii je nesmírně důležité používat jazyka, který známe nejlépe. Jedině pak můžeme přesně vyjádřit veškeré nuance a jemné rozdíly svých myšlenek. Výsledky budou efektivnější a bezpečnější, než kdybychom používali slov, která nám nejsou důvěrně známá. Je pravda, že někdy dochází k duchovnímu rozvoji pomocí tradičních magických slov některých jazyků; skutečně, lidé si někdy myslí, že některé jazyky byly zvlášť uzpůsobeny pro využití v magii (například hebrejština). Ale protože je důležité přijmout naprostou zodpovědnost a získat kontrolu od samého počátku, rozhodně ve svých magických formulích užívejte toho jazyka, kterým mluvíte a čtete nejlépe. Je naprosto nezbytné zbavit se všeho neznámého či nejasného, neboť by to mohlo vést k oslabení ega. Nezapomeňte, že při magických operacích vychází energie z vás a že se řídí vašimi slovy. Vaše vlastní slova poslouží lépe než sebevýmluvnější zaklínadla kohokoliv jiného.

A tak teď, než se pustíme do návodu, jak zacházet s Čaromocnými slovy, nabízím vám své vlastní čarodějnické požehnání, které vás bude na cestě doprovázet.

Platí jen tehdy, budete-li tomu chtít.

Jediná Síla, jež pohybuje Měsícem,
Prostupuje tebe.
Síla, jež rozzářila Slunce
Rozzáří i tvůj život,
Je ženská a je mužská,
Je oblakem i deštěm,
Ukryta sídlí ve zvlhlé zemi,
V kořenech a v klíčících semen.
To ona zvedá vítr.
Je veškerý život, zrozený i nezrozený,
Na této Pláni i v rovině příští.
Viditelná i neviditelná,
Na planetě i hvězdě.
Je nekonečná, žehnající a ochraňující,
Hojí a tvoří;
Míří kupředu i zpět v Čase,
Proniká celým Vesmírem -
V tomto životě, a myriádách životů, jež teprve nastanou,
Jakož i v životech minulých.
Tato Síla je tvojí Sílou
A je i mojí,
Je Bohyní a je Bohem.
Využij ji, pro blaho veškerenstva
A v souladu se svobodnou vůlí všech,
S vyrovnanou myslí a s radostí
Aby požehnala tvému životu.
A tak se staň.

Účinek Čaromocných slov vychází z tradičního čarodějnického principu, že žijeme současně ve dvou Světech: ve Světě forem a v Neviditelné říši.

Svět forem je ten, jenž zdánlivě existuje okolo nás. Někdy se zdá, že nad ním nemáme žádnou kontrolu. Ve skutečnosti jej však ovládnout umíme. Svět forem je mnohem pružnější, než by mohla současná kultura nasvědčovat. Neviditelná říše je oblast, ve které se rodí ideje. Tyto ideje se později manifestují jako forma. Toužíme-li řídit a ovládat formy našeho života, započneme své dílo v Neviditelné říši. A tady potřebujeme vedení.

Nesprávné chápání Neviditelné říše vedlo k takovým pomýleným představám jako je "osud", "předurčenost", a obecně rozšířené pověry. To jsou všechno ideje, které se vztahují k pojmu "vnější Moci". V Neviditelné říši neexistuje žádná vnější Moc nebo Síla, jež by byla mocnější než Síla bytostného já člověka.

Nabízejí se nám určitá vodítka: základní principy Univerza, jež vyplývají z tradiční čarodějnické víry. Ty řídí naše konání v souladu s oběma světy - Světem forem a Neviditelným světem.

Naše konání se týká obou těchto Světů.

ČAROMOCNÁ SLOVA: ZÁKLADNÍ PRINCIPY

1. Pro blaho veškerenstva: Všechny magické operace se musí uskutečňovat jedině ve prospěch všech. V kontextu naší současné kultury nám tento princip snad připadá těžko pochopitelný. Bude tedy nezbytné jej ve Slovech uvést, nežli si naše vědomí tuto zákonitost osvojí. Doslova to znamená, že každý náš magický čin způsobí dobro každému. Tedy i vám, kteří jej uskutečňujete, každému, kdo je této situace účasten, a vůbec každému živému tvoru. Vesmír funguje v dokonalé harmonii a my na úrovni člověka, rovněž zapadáme do této ideální, neskonalé harmonie. Naše potřeby tomuto principu nijak neodporují; harmonizují s ním. Jednáme-li tak, abychom uspokojili své potřeby pak takové činy rozhodně nikomu neublíží a prospějí každému. Zde neplatí žádné výjimky žádná "kdyby", žádná "ale", - platí to pro všechno. Neznamená to manipulaci. (Ten a ten musí trpět nebo se něčeho vzdát či o něco přijít, aby se mohlo stát to a to.) Nikoliv Neznamená to kompromis. (Musím se obětovat, trpět, nebo udělat kompromis, aby tato věc posloužila všeobecnému blahu.) Nikoliv Neznamená to strádání, ani to neznamená racionalizaci. (Nemůžeš mít všechno.) To také ne. Vy, původci,,budete uspokojeni, a lidé, kterých se vaše dílo týká, budou též uspokojeni podle své potřeby. Tedy nikoliv podle vaší definice jejích potřeb, ale v souladu se svobodnou vůlí a ochotou přijímat každého. A vše se doslova a do písmene obrátí opravdu k tomu nejlepšímu. Základem toho je princip přírodní vesmírné harmonie, což také znamená...

2. Vesmír jako makrokosmos: Vesmír sestává z harmonické, bezmezné a dokonalé jednoty (unity) veškerého života. Ona Síla je životní síla vesmíru a v určitém smyslu je s ním totožná. Všichni jsme dědici této Síly a ona si nevybírá. Je přítomna stejnou měrou ve všem a v každém; jsme-li s ní v harmonii, jsme v harmonii s dokonalou rovnováhou vesmíru.

3. Mikrokosmos: Tím je každý z nás - je to naše bytostné já. Každý jsme individualizací této Síly, a cokoli, co dokáže tato Síla, dokážeme i my. Tato Síla má schopnost tvoření - vytváří světy hvězdy, planety, děti - i my tuto schopnost máme. Vesmír je dokonalý (má vše, co potřebuje), i my jsme dokonalí (potenciálně můžeme mít všechno, co potřebujeme). Máme nekonečné zdroje této Síly abychom mohli uvést v činnost pozitivní magii, a změnili teorii v realitu. Mně nejbližší způsob vnímání sebe jako mikrokosmu je tento: každá z nás je Bohyní, každý z nás je Bohem. Veškerá energie patří nám, abychom z ní mohli čerpat tím, že uznáme tuto bezmeznou dokonalost Síly, ve všem a v každé bytosti. My jako mikrokosmos, jsme každý středem svého vlastního vesmíru, našeho vlastního života. Tak můžeme těžit z vědomého užívání přírodního zákona, který udržuje v plynulém chodu vše ve vesmíru...

4. Zákon příčiny a následku: Vy materialisté už to znáte. Ano, fyzika i magie fungují podobně. Zákon příčiny a následku je základem všeho života na této Pláni i veškerého dění. Nezapomínejte, že na této úrovni pracujeme s koncepcí lineárního, sekvenčního času, kdy příčina předchází následku. Moderní fyzikové se již začali zabývat myšlenkou následků předcházejících příčiny, což dokazují existencí tachyonů, částic, které se podle vědců pohybují rychleji než světlo.

Pro nás jsou Čaromocná slova příčinou, a jejich projevem čili manifestací bude následek. Příčina se často odehrává v Neviděné říši a následek se obvykle projeví ve Světě forem. Většinu těch nejmocnějších kouzel pozitivní magie můžeme uskutečňovat právě cíleným využitím zákona příčiny a následku. Kýženého efektu, následku, dosáhneme ustavením patřičné příčiny. Tento zákon ovšem logicky platí i pro každý negativní čin. Je-li tudíž někdo natolik bláhový či nezodpovědný, že jedná manipulativně nebo ubližuje, pak se taková manipulace či akt ublížení automaticky vrací k původci (a někdy ve chvíli, kdy to nejméně čeká). Jak už jsme si řekli, čarodějnice věří, že se všechno třikrát vrátí. Nemohu zaručit, že i k vám se vše vrátí právě tolikrát, ale mohu vás ujistit, že se opravdu vrátí všechno. Použijete-li Čaromocná slova za nějakým velmi specifickým účelem - vrátí se to, co jste přesně specifikovali. V negativní magii se zpět vrátí prokletí, snaha uškodit, vrací se i způsobená bolest nebo smrt. Ano, nakonec se vše vrací k původci - k tomu, kdo vytvořil prvotní negativní příčinu. Negativní kouzlo nemusí nevyhnutelně zasáhnout cíl - záleží na tom, zda taková osoba umí využít sebeobrany, ať vědomě či podvědomě - ovšem vždy a neodvratně potrefí magika.'°Pamatujte, že právě tato myšlenka vyjadřuje symbolické rozhodnutí satanistů "zaprodat duši Ďáblovi". Tento zákon ovšem nemusí nutně působit jen v negativním slova smyslu. Vztahuje se i na požehnání, uzdravení a lásku. Proto nikdy nezapomínejte vyslovit formuli: "pro blaho veškerenstva ".

5. Svobodná vůle: Protože je pozitivní magie nemanipulující, je důležité zahrnout do magického díla formulaci "ze svobodné vůle" nebo "v souladu se svobodnou vůlí každého". Takové prohlášení vyloučí i bezděčné manipulující myšlenky které by se mohly vynořit - ať už jde o manipulaci s někým nebo se sebou samým.

6. Nekonečnost: "Nekonečností" myslím neomezenost. Pro mě z toho plynou dva hlavní způsoby nazírání a oba jsou neskonale útěšné:

(a) S pomocí praktické magie lze vyřešit cokoliv. Neexistují žádná omezení, aby nebylo možné Čaromocná slova uplatnit. Pokud si dokážete uvědomit, že problémy lze z tohoto úhlu pohledu řešit, ať jsou jakékoliv - pak jste v jediném okamžiku vyloučili možnost, že vás problém ochromí, že propadnete beznaději nebo ztratíte nad sebou kontrolu. "Jakkoliv osudová, hrozivá, jakkoliv komplikovaná se situace může zdát, dokážu ji zvládnout díky Čaromocným slovům, tím, že osobně využiji pozitivní magii." Pak je již problém automaticky napůl vyřešen.

(b) Mějte neustále na paměti, že bez ohledu na to, co máte za problém, existuje nekonečně mnoho řešení. Pokud znáte ten důvěrně známý pocit, že nevíte kudy kam, nebo máte na výběr jedno ze tří možných řešení, a žádné z nich se vám nezdá úplně vyhovující - pak jistě chápete, co to znamená "zvolit menší zlo". Nu, a pokud jde o "nekonečně mnoho řešení", existují myriády nekonečné množství dalších řešení, o kterých se vám ani nezdá, a všechny těmto principům vyhovují. Povšimněte si slov "pro blaho veškerenstva", například. Hned od začátku se můžete dopracovávat k řešení (dokonce i když jste ještě ani nepřemýšleli o tom, co vlastně řešením je), které bude jen pro vaše blaho, bez bolesti, kompromisu, a které nikomu neublíží - skutečně prospěje každému. A nemusí jít tedy nutně o volbu mezi možností 1, 2 nebo 3.

Jak se dobrat řešení? Nalezneme jej skutečně rychle, když se necháme přesvědčit, že řešení nám přinese naše podvědomí (tj. že jeho prostřednictvím nám je nabídne vesmír). V takových případech je často nejlepší "nechat to na vůli Boží", ať již máme na mysli Bohyni, Boha nebo Sílu, nebo naši věčnou duši, či naši podvědomou mysl, to je jedno. Abychom si to ozřejmili - využití nekonečného počtu řešení - pomůže nám, když si připomeneme...

7. Princip formy a podstaty: Dokonce i když nevíme přesně, co chceme, cítíme, jaká je podstata toho, co chceme. Takový pocit pro nás může být klíčem. Ve svém konání se zaměříme na určení této podstaty a umožníme Vesmíru, aby nám pomohl objevit tu správnou formu. Nezapomínejte, že Svět forem je mnohem pružnější, než si vůbec můžeme pomyslit! Formy vznikají v Neviditelné říši a manifestují se ve "hmotném" světě. Někdy víme zcela přesně, jakou formu potřebujeme. Ale pracujeme-li s Čaromocnými slovy, je moudré mít stále na paměti, že následek není nutno omezovat pouze na jednu určitou formu. Uvědomujte si tedy tuto flexibilitu formy - nejde o kompromis, ale o naplnění.

8. Transformace: Tedy proměna. To je oblast, která se může jevit jako chvíle skutečných zázraků. V pozitivní magii nejsou o nic méně důležité tiché zázraky, kdy se záporné obrátí v kladné, nebo kdy se vytvářejí nové příčiny pro dosažení nových následků. Problémem mohou být z počátku následky "starších" záporných příčin. Změníme-li své vnímání, může se problém transformovat v pozitivní příčinu a nový následek! Presto, chango!

A nezapomínejme ani na transformaci bytostného já, vrcholný cíl pozitivní magie. Již svými činy se i vy sami měníte k pozitivnímu. Dalo by se říci, že už samotný akt pojímání života tímto způsobem je novou startovní čárou či příčinným východiskem k životu daleko blaženějšímu. Přehodíme-li výhybku našeho vnímání do směru "všechno je možné", reagujeme tak na princip neomezeného; to je první transformace. Transformací je i samo dílo magika, a proměněná bytost žijící tímto způsobem pak prochází neustálou transformací.

9. Láska: Začněme láskou k sobě samému. Nesmíme ji ovšem zaměňovat se "útěkem do sebe"; což podle mého není žádná láska, ale přemrštěná kompenzace za to, že se nemáme rádi dostatečně. Láska k sobě samému znamená především jednoznačné uznání, že získat to, co si přejeme, je správné - tedy respektování vlastních potřeb. Je to přijetí naprosté zodpovědnosti za vlastní život, karmu a budoucnost - stejně jako minulost. Láska v sobě vždy zahrnuje zodpovědnost. Jakmile si to uvědomíme s naprostou jistotou, pak mnohem snáze dokážeme milovat druhé.

10. Právě teď. Okultní dílo se odehrává v čase přítomném. Nezapomínejte, že pracujeme s okultním principem simultánního času; "veškerý čas je právě teď", veškerý čas - minulost, přítomnost i budoucnost - se "odehrává" současně: Nezapomínejte, že magie transcenduje naše pozemské (lineární, sekvenční) vnímání času.

Pomůže nám, když si uvědomíme, že "budoucnost se vytváří právě teď"." Dáme-li si do pořádku své "teď", bude podle toho vypadat i naše budoucnost. Snažte se tedy při odříkávání svých Čaromocných slov přemýšlet spíše o čase přítomném místo toho, abyste své myšlenky promítali do budoucna.

Veškeré tyto principy působí ve vzájemném přirozeném souladu. Při naší práci se napojujeme na zákony přírody na vyšší úrovni. Lze říci, že naše konání je skutečně nadpřirozené; nikoliv "ne"-přirozené, je přirozené v tom nejhlubším slova smyslu. Čarodějnictví je přírodním (nature) náboženstvím. Necháme-li se vést jeho imaginací, můžeme na sebe nahlížet jako na nanejvýš schopné využít účinků pozitivní magie, budeme-li zajedno se zákony přírody.

JAK ZKOMPONOVAT VLASTNÍ ČAROMOCNÁ SLOVA

Čarovná slova účinkují na základě určité sekvence idejí, a to v souladu s právě vyjmenovanými základními principy, V našem příkladu bude naším cílem naplnění, uspokojení.

 1. Je Jediná Síla
 2. A tato Síla je dokonalým naplněním.
 3. A já (vaše jméno), jsem dokonalým projevem této Síly.
 4. Proto dokonalé naplnění je i mým naplněním, právě teď a právě tady,
 5. Pro blaho veškerenstva,
 6. A ze svobodné vůle.
 7. Tak se staň.

Namísto dokonalé naplnění můžeme dle vlastního uvážení uvést: dokonalou hojnost, prosperitu, lásku, zdraví, harmonii - jakoukoliv určitou hodnotu nebo kvalitu, kterou si přejeme prožít, cíl nebo cíle, kterých si přejeme dosáhnout. Slovo "dokonalý' se může příčit přesvědčení některých lidí, neboť "dokonalé" chápou jako něco smrtelníkovi nedosažitelného. Říkáme-li zde "dokonalý", myslíme to osobně - tj. dokonalý, ideální pro nás, v harmonii s celým Vesmírem. Ovšem pokud vám slovo "dokonalý" stále vadí, pak klidně říkejte "přiměřený' nebo "ten pravý".

Třeba si budete chtít text přizpůsobit. Jakékoliv vlastní varianty a změny jsou možné, pokud dodržíte základní strukturu Slov:

 1. Ujištění se o Jediné, všezahrnující, duševní a životní moci, energii, Síle.
 2. Vymezení určité hodnoty nebo cíle; jejich definování jako nedílné součásti oné všezahrnující Síly.
 3. Prohlášení se, a to jmenovitě, za projev (v mikrokosmu) této všezahrnující Síly.
 4. Prohlášení, že tato hodnota (cíl), kterou jste jmenovali, je již přítomna přímo ve vás samých. Tato hodnota již náleží vám skrze vaše vědomí, prostřednictvím definování vás samých jako součásti Síly. Vy tímto máte všechny vlastnosti původní Síly, protože jste její individualizací, její manifestací. Vše, co je této Síle vlastní, je vlastní i vám. Čaromocná slova jsou pro středkem, kterým uvádíte sama sebe v přímé spojení s touto Sílou a můžete se jí řídit.
 5. Jasné prohlášení, že vše se děje pro všeobecné blaho.
 6. Prohlášení, že vše činíte ze svobodné vůle.
 7. Prohlášení, že jste své dílo završili (varianty: "A budiž tak" nebo "Nechť se tak stane"). "And so mote it be" je tradiční čarodějnická fráze, která doslova znamená "A tak se staň". Ostatně stejný význam má i "Amen". Jenom neříkejte něco takového, jako "Kéž se tak stane", neboť tím vyjadřujete pochybnosti. Tak to je; to je celá myšlenka.

Slova této formule jsou příčinou. Vstupují do zákona příčiny a následku. "Přicházejí zpět" (projevují se, manifestují) jako následek. I když lze proces Čaromocných slov popsat takto "racionálním", sekvenčním způsobem, mějte na mysli, že se zakládá na principu ;,relačního" (viz Kapitolu I a IX, definice "racionálního" a "relačního") V tomto případě bude následkem dokonalé naplnění.

Pokud chcete definovat Jedinou Sílu, onu všezahrnující energii, jako "Boha", můžete to samozřejmě udělat. Pro mnoho lidí tato představa skutečně znamená Boha. U kroku 1. můžete použít vyjádření: "Je jediná božská síla," nebo "Existuje jediná božská energie," či "Je jediný Bůh."

To je ovšem věc individuálního stylu. Já osobně jsem se rozhodla definovat tento všezahrnující princip jako Sílu, protože "Bohem" myslím mužskou individualizaci této Síly a "Bohyní" myslím individualizaci ženskou. 0 Síle mluvím jako o všeobsažné. Je to v souladu s mou osobní čarodějnickou vírou. Je-li i vám tato tradice blízká, můžete tuto formulaci používat též.

Základní Čaromocná slova v "čarodějnickém" duchu:

 1. Je jediná Síla, jež je Bohyní í Bohem.
 2. Která je dokonalým naplněním.
 3. A já (vaše jméno), jsem Boží inkarnací.
 4. Proto je dokonalé naplnění i mým naplněním, právě zde a nyní.
 5. Pro blaho veškerenstva,
 6. Ze svobodné vůle všech.
 7. A tak se staň.

Chcete-li, zde je modernější varianta:

Základní Čaromocná slova ve "vědeckém" duchu.

 1. Existuje jediná tvůrčí životní Síla Universa
 2. Jež zahrnuje i dokonalé naplnění.
 3. A já (vaše jméno), tímto dávám pokyn své podvědomé mysli
 4. Využít této Síly k dokonalému naplnění sebe sama,
 5. Pro všeobecné blaho,
 6. A ze svobodné vůle.
 7. A nyní uvádím tato Slova do Zákona příčin a následků.
ČAROMOCNÁ SLOVA VE PROSPĚCH JINÉHO

Chceme-li Čaromocnými slovy prospět druhému, je naprosto nutné dokonale pochopit principy nemanipulace a svobodné vůle jedince (viz str. 319), a také musíme mít svolení této osoby. Nejlépe je otevřeně a upřímně o toto dovolení požádat. Pokud s tím bude dotyčný souhlasit, nebo sám o tuto službu požádá, ovšem bez jakéhokoliv naléhání, mějte na paměti následující: Všichni bez rozdílu jsme dědici Jediné Síly. Vy nemáte o nic více z této Síly než kdokoliv jiný a ani nikdo jiný z ní nemá méně než vy. A proto i když Slova pronášíte vy, nejste to vy, kdo uskutečňuje dílo; vy to jen umožňujete této osobě. Vy navážete spojení s jeho podvědomím, abyste mu vytyčili cestu; je to jeho podvědomí, které začíná ono dílo a nechává je, aby se projevilo. Jak říká Mel Brooks: "zpíváme všichni; ústa jsou má."'Musíte pochopit, že i když Slova vyslovují vaše ústa, je to ten druhý, kdo "zpívá". (Ve skutečnosti zpívá celý vesmír.) A nikdy to nebude fungovat, pokud tomu nebude chtít ten druhý. Nemůžete tedy rozhodovat vy, co "potřebuje" nebo "co by měl" ten druhý. Vždy se napřed zeptejte. Zeptejte se, zda máte vůbec podnikat nějaké kroky a zeptejte se, co chce. Pak stačí uvést jeho jméno v kroku 3.

Čaromocná slova pro druhého

 1. Je jediná Síla
 2. A tato Síla je dokonalým naplněním
 3. A (jméno osoby) je dokonalou manifestací této Síly.
 4. Dokonalé naplnění je tedy i jeho naplněním, právě teď a p rávě tady,
 5. Pro všeobecné blaho,
 6. A ze svobodné vůle a ve vzájemné shodě se všemi a vším.
 7. Tak se staň.

Samozřejmě že můžete použít jakoukoliv variantu základní formulace. Všimněte si, že při práci pro druhou osobu je krok 6. rozšířen o slova: "A ze svobodné vůle a ve vzájemné shodě se všemi a se vším. "

Je třeba říci, že až se výsledky začnou projevovat, nemůžete čekat nějakou chválu. Poskytnout takovouto službu jinému jen proto, abychom se předvedli, není právě dobrou motivací. V "pozitivní magii" nejde o zásluhy, o ocenění. Podvědomá mysl jiného člověka byla stejně tak činná jako naše, a to v Neviditelné říši. A celý vesmír se připojil. Nesmíte však propadnout pocitům samolibosti!"

Chcete-li odříkat Čaromocná slova v něčí prospěch, pak si musíte dávat velký pozor na vlastní pohnutky. Nikomu své služby nevnucujte. Nenaléhejte, ani se žádným způsobem nesnažte nikoho přesvědčovat. A naopak nedovolte jinému, aby vás k tomu přemlouval, pokud se na to necítíte. Nemanipulace je při této práci primárním předpokladem. Samozřejmě by bylo naprosto nejlepší, aby každý pracoval sám pro sebe. Dílo, jež člověk vykonává pro druhého, nazývám "náhražkou". Podrobněji se tím budeme zabývat v oddíle "Ještě několik myšlenek" na konci této kapitoly.

ZRUŠENÍ NEGATIVNÍHO

Záleží na vás, zda tento krok učiníte; mohu jej doporučit, není však nezbytný. K tomuto kroku přistupujeme, pokud konkrétně víme o něčem, o nějaké negativní kvalitě nebo myšlence, které se chceme "zbavit". Vraťme se například k našim původním Čaromocným slovům, kde bylo naším cílem uspokojení: řekněme, že přesně víme, v čem je problém, a že jej chceme odstranit. Je to dejme tomu nějaká obava, úzkost; pak tedy prohlásíme, že tuto úzkost rušíme. Nezapomeňte, že když něco rušíme, rušíme jak příčinu tohoto negativního problému, tak i následek. Nemusíme vědět vědomě, co bylo prvotní příčinou naší úzkosti. Ale musíme si uvědomit, že něco v Neviděné říši tuto úzkost muselo vyvolat (vzpomeňte princip příčin a následků). Nechceme se zbavit úzkosti, aby nám pak místo ní zůstala bolest hlavy nebo páteře, nebo nějaký jiný negativní následek. Proto vyslovíme prohlášení, které nás zprostí jak příčiny tak následku onoho problému. Pak znovu potvrdíme původní cíl (prohlášení musí vždy končit pozitivní myšlenkou). Tedy:

 1. Je jediná Síla.
 2. A tato síla je dokonalým naplněním.
 3. A (jméno) jsem (nebo je) dokonalým projevem této Síly.
 4. Proto je dokonalé naplnění i mým (jejím, jeho) naplněním, právě teď a tady.
 5. Já (on, ona) tímto ruším všechny negativní příčiny, následky, projevy, formy a podstaty své úzkosti.
 6. A dokonalé naplnění je i mým naplněním (jeho, její)
 7. Pro všeobecné blaho,
 8. V souladu se svobodnou vůlí všech.
 9. Tak se staň.

Samozřejmě, že se tímto způsobem můžete zbavit všech negativních zdravotních potíží nebo symptomů, úzkosti či problémů. Všimněte si, že po zrušení negativního vždy následuje nové ujištění se o pozitivním cíli. Zapamatujte si jako obecné pravidlo, že po zrušeném negativu nesmí zůstat "díra". "Mezeru", musíte v každém případě zaplnit. Vyplňte ji právě tím pozitivním, o které vám ve Slovech jde. Nejčastěji je naším cílem opak toho, čeho se zbavujeme.

Povšimněte si rovněž, jak jsem ve Slovech negativní prvky kvalifikovala: "všechny příčiny, následky projevy formy a podstaty". S tímto je nutno vypořádat se velmi rázně a bez neurčitých výrazů! Možná vám při definování negativního pomůže dovětek: "Ruším jakýkoliv kanál, který se ve mně nachází a skrze který se dostává negativní příčině energie; ruším jakýkoliv pocit odevzdanosti (v souvislosti s problémem), a jakoukoliv nezdravou potřebu tento problém mít."

Záporné problémy se mohou zprvu zdát záludné. Pozorujte, jak se budete cítit, až budete svá Čaromocná slova pronášet. Pokud pocítíte byť i nepatrný náznak pochyb nebo nedůvěry opakujte svá Slova a zrušte všechno negativní: "Tímto se zbavuji jakékoliv nedůvěry v mém konání, jakéhokoliv pocitu viny nad jeho výsledky nebo svého ,práva' takto konat, jakéhokoliv pocitu omezení, pochyb, strachu nebo nedůvěry v toto konání." Zbavte se všeho, o čem si myslíte, že vám brání ve vašem díle.

Zpočátku se to může zdát rozporuplné. Jestliže například ze začátku pochybujete o účincích Čaromocných slov (obvyklý problém začátečníků v naší společnosti), k čemu bude dobré prohlášení, že se těchto pochyb zbavujete? Dobrá, můžete se pokusit o prohlášení, že tyto pochybnosti rušíte, třeba i v takovémto pojetí: "I když má vědomá mysl má zřejmě nějaké problémy s uvěřením v tato Čaromocná slova, má podvědomá mysl ví, že účinkují."

Další způsob, jak vyslovit rušící formuli, je říci: "Rozpouštím a uvolňuji..." (a uvedete negativní). Někteří lidé si to dokážou skutečně obrazně představit: Může se rozplynout bolest, stejně jako úzkost, strach, neštěstí, napětí, obavy, nemoc, nachlazení, kašel atd.

JEDNÁNÍ V SOULADU

Nejsou-li slova a skutky ve vzájemném souladu, pak nebudou mít žádného účinku.

I-ťing, Kniha první, hexagram 37

Používání Čaromocných slov není pasivní technikou. To, co uvádí Slova do pohybu, je vaše bytostné já, a k dokonání je důležitá vaše odpovědnost. To neznamená, že se budete bezhlavě snažit problém vyřešit. Neznamená to, že si budete s něčím stále lámat hlavu a znovu a znovu na to myslet. Znamená to jednat v souladu; doslova počínat si tak, aby to bylo v harmonické shodě se Slovy, která jste vyslovili. Například při pronášení Čaromocných slov invokujících dokonalé zdraví můžete vyvolat příčinu, která se projeví (jako následek) v podobě vhodných lékařů, medikamentů nebo způsobu léčby. Všímejte si těchto příznaků a buďte na ně připraveni. Jednání v souladu funguje tímto způsobem: Čaromocná slova pro nás spustí "alchymický' proces. Naše individuální energetická síla se spojí a splyne s energetickými silami Universa. Tím se vytváří nový vitální tok energie, jenž se teď stává i vaší energií. Jiný způsob vysvětlení je, že naše individuální energie se "připojí" k Nekonečné síle a transformuje se tak na něco zcela nového a jedinečného. Když k tomuto dojde, je nutno tuto Sílu, tuto novou energii "zaktivizovat". V této chvíli je velmi důležité nechat ji působit ve Světě forem - a vy ji jen budete následovat. Nemusíte se do ničeho nutit. Nejste-li připraveni, tak zkrátka nejste připraveni. Jednání v souladu někdy také prostě znamená otevření se tomu dobrému v nás. Pokud však cítíte aktivitu, je jen přirozené nechat vše, aby proběhlo organicky. To znamená jednat tvůrčím způsobem; řiďte se tím, co považujete za správné, Možná se vám bude zdát, že jednáte stejně jako předtím, než jste se do práce s Čaromocnými slovy pustili, ale pravděpodobnější je, že to budete pochovat jinak. Možná, že si dokonce vytvoříte zcela nové modely chování. Možná, že rozbijete staré zvyky, ale nyní budete jednat v souladu se svými Čaromocnými slovy.

Pamatujte, že tato forma magie funguje v naprosté shodě s přírodními zákony, Následkem toho i výsledky často vypadají "přirozeně" - tak přirozeně, že ve skutečnosti někteří lidé dokonce ani nezaznamenají, jak jeden krok vede ke druhému. Pak, když je již problém úplně vyřešen, může se řešení zdát jako naprosto logické a nijak zázračné. A nevěřící se mohou ušklíbnout: "Ta vaše magie vás přece nevyléčila, to byl doktor ten a ten, nebo ten nový lék, který právě objevili." Dobrá. Netoužíme po potlesku nebo obdivu; jde nám o výsledky. Nezáleží na tom, jak se mohou výsledky projevovat, nezáleží na tom, jakou formu na sebe berou. Důkaz nacházíme jedině v praxi. Podle mého názoru, když Čaromocná slova použijete s cílem dosáhnout dokonalého zdraví, nezáleží na tom, zda nemocný ihned vyskočí z postele a je jako rybička, anebo zda pomůže ten správný lékař se správnou diagnózou, správným způsobem léčení a nemocný se zotaví až poté. To, na čem záleží, je jeho uzdravení. Výsledek naší práce nemusí vypadat nijak dramaticky. Někdy ovšem může být výjimečně působivý, ale to je zase jen věc stylu a formy,

Někdy jednání v souladu předpokládá určitou aktivní účast z naší strany (hledání toho pravého bytu, toho pravého partnera atd.) Někdy jednání v souladu znamená pouze být přístupný k dobru, jež k nám přichází. Někdy to znamená uvědomovat si příznaky, projevy a manifestace. Jednání v souladu neznamená, že budeme o problému neustále přemýšlet a lámat si hlavu, nebo že budeme pochybovat, zda jsou Čaromocná slova účinná. Jednání v souladu znamená naučit se věřit ve vlastní schopnost řídit svůj vlastní život.

EMOCIONÁLNÍ ATMOSFÉRA

Soustřeďte se na to, co cítíte, že chcete. Emocionální atmosféra může být skutečným začátkem samotné práce. Začněte tím, že se zaměříte na rozpoložení, ve kterém byste se chtěli ocitnout, až bude dílo završeno. Je-li váš život příliš hektický, můžete se koncentrovat na pocit klidu; jste-li zklamáni životem, můžete se soustředit na pocit naplnění; žijete-li svůj život v osamění, můžete se soustředit na to, jak byste se cítili, kdybyste milovali a byli milováni.

BLIŽŠÍ URČENÍ

Svá Slova můžete doplnit podle potřeby následujícími výrazy:

"Zcela přirozeným způsobem"
"V naprosto ideálním čase" nebo "s dokonalým načasováním"
"Bezbolestně" či "bez jakékoliv bolesti"
"Radostně" nebo "šťastně"

Tyto blíže určující výrazy přiblíží rozpoložení, ve kterém se magické dílo odehrává. Doporučuji vložit je za prohlášení "Pro blaho veškerenstva". Nebo chcete-li, můžete je uvést před závěrečnou frázi "A tak se staň".

(Z knihy Pozitivní magie,Marion Weinsteinová)

Síla ženy...protože poslední dobou hodně žen v mém okolí řeší podobné věci, rozhodla jsem se uvést část z jedné  ,,čistě ženské" diskuse...a doufám,že některé z vás zde najdou odpovědi na své otázky...

,,Ženská energie dovede hory přenášet a to si legraci ani nedělám. Jeden učitel říká, že až se tu znovuzrodí žena, která je tou Skutečnou ŽENOU, tak se tento svět změní. Dlouho tu nebyly totiž energetické vzorce, jak být tou ženou. Dlohodobé ponižování a chování se k ženám jako k otrokyním to zkrátka znemožňovalo..a pokud se nějaká objevila..tak šup s ní na hranici. Zkrátka obava mužů z naší velké síly byla a je tabu.
Ženy jednak využívají..třeba ři rozhovoru, obě hemisféry, oproti mužům..ti užívají jen levou. To znamená, že žena vidí věci komplexně..ale to určitě znáte. Další věc je náš skvělý orgán děloha. Kdybychom energii opravdu dovedli využívat přes tento orgán, tak by se tu začaly dít zázraky. Je to plné spojení a propojení s Matkou zemí a spojení s touto energií je naprostý klid a vše je v dokonalém pořádku. V této dokonalosti pak i rodina a vše kolem musí fungovat v harmonii. Vzájemné vazby muž-žena určitě znáte, to nemusím vysvětlovat."

A jak se stát skutečnou ženou?tak tady je rada pro začátek...

,,Je to velmi silný rituál, na který je třeba se připravit. Je to i náročné, hlavně na nervy, když opouštíš různé krámy, které berou ženství.

začíná se botníkem - Všechny škarbaly na vysokém podpatku se rozdají jinému futrálu na Ženu. Uděláš jim radost a sobě přineseš spojení s matkou Zemí.

následuje šatník - všechny vytahané svetry, mikiny, kalhoty zvané kapsáče, všechny různé neforemné plky a všechno co vypadá, že jdeš právě na kachny, daruješ jinému myslivci. Rána jsou sychravá a u rybníka je studeno. Ty už to nebudeš nikdy potřebovat.

jsme v kuchyni - cukr řepný bílý, bílá mouka, vanilinový cukr, všechno s glutamanem, sůl s fluórem a jódem, všechno přibarveno a aromatizováno, sirupy plastové, citronky plastové, tuky roztíratelné, všechno lait a jiné blivajzy co tě určitě napadnou a já ani nevím, že to tam máš, vezmeš a vyhodíš do popelnice. (jako konaminovaný odpad to zatím nikde neberou)
Koupíš místo toho cukr třtinový, mouku celozrnnou, víc rýže basmati, sůl čistou bez přísad, cokoli bez glutamanu, vanilku pravou, citrony živé, glukopur místo mletého cukru, máslo, nebo pomazánkové máslo, rozinky, oříšky, a jiné dobroty, které tě jistě brzy nadchnou jako mne.

teď ložnice - chytneš televizi a vyneseš ji do pokoje jinému zoufalci, pokud ji rovnou nevyhodíš.

a jsme v koupelně - všechny zaručeně dokonalé krémy, odličovací mléka , tělové šampóny, gely na cokoli, a ted pozor i parfémy těch nejlepších značek, daruješ nebo vyhodíš do koše, ničí ti auru.
Pořídíš všechno čisté nejčistší a nejjednodušší, čili nejraději původní, co nejméně zpracované. mýdlo třeba olivovové, oleje a přírodní vody na péči o pleť, výborné jsou olejíčky od Podhorné, moje pleť miluje Tújový. Místo parfému Hádkovy esence, které tě přitáhnou svou vůní, smíchej si je s čistým olejíčkem a máš skutečný parfém, který s tebou splyne a zvyšuje tvé vibrace.

a velká rána - antikoncepci vyhoď určitě první. Ovšem pozor, mutujou nám z toho ryby v řekách :p
Pokud máš obavu o otěhotnění, řekni partnerovi, že je to jeho starost. Kup mu něco o tantře, ať se teď snaží on. Nebo existuje gumová antikoncepce pro ty, co ještě neumí řídit své ejakulace.

Tak první fáze je hotová. Byla to dřina, co? Něco i bolí, když to letí."

Já mám tuhle fázi z velké části za sebou a věřte, že to někdy doopravdy bolelo.Ale stojí to za to.A odměnou bude nejen to, že z nás budou Skutečné ženy, ale do života nám vstoupí i Skuteční muži.

Jak se stát skutečnou ženou-Fáze druhá.

Připravím na rituál sebe.

Večer se rozhodnu, že ráno budu dělat rituál Ženy. S tím jdu spát, před usnutím poprosím Bohyni o přijetí a očištění. Bude se mi o ní zdát.

Jak usínám tak ji volám. Bohyně, Černá Matko, prosím přijmi svou dceru a očisti její mysl, tělo i duši. Vracím se k tobě a miluji tě. Odevzdávám se do tvých rukou moje milovaná, u Tebe jsem doma.

Cítím jak se propadám do temných hlubin Země.

Přijdu k Černé Bohyni do temné jeskyně, kde velká, mohutná, přímo obrovská Černá Bohyně stojí u velkých kamenných necek, plných bílé pěnivé tekuté Lásky. Jak mne uvidí, popadne mne svýma velkýma rukama a pěkně mně ponoří do vody. Mačká ždímá, čistí, drhne na valše, až ze mne dušička vylítne. Sedí duše na okraji necek a třese se obavou co bude. Tělo s myslí nechá Matka ponořené do bílé vody až polyká a plive a topí se, drhne a drhne dokud z něj neteče čístá bílá, nechá je ležet na hladině vysílené, ale vydrhnuté. Pak chňapne dušičku a na rukou má dva rýžové kartáče. To aby nemyslela, že na ni zapomněla. Drhne ji mezi dvěma kartáči až dušička ztratí všechno co si myslela, že je její. Tím je čistá. Některé dušičky, kvičí a piští a brání se a některé se prostě nechají vydrhnout. Pověsí tělo s myslí na šňůru jako kočičku s pejskem na sluníčko, aby uschly. Dušička sedí na židličce a čeká na suché vyhřáté tělíčko s mysli.

Pak do něj hupsne a už určitě spí :)

Jak se stát Skutečnou Ženou-Pokračování po probuzení :

Hodně brzy ráno, ještě se mi ani nechce otevírat oči, nejlépe čtvrtá hodina, ta má sílu,

jdu k Zářící Bohyni.

Ta sídlí v zářivém svítícím chrámu Lásky , v krásných třpytivých šatech s perlami ve vlasech, kolem ní je plno víl, a svítících nádherných bytostí. Tolik světla, že tě oslepuje a všechno vychází z těch bytostí. Nikde žádné lampy a žárovky. To hoří Láskou všichni přítomní.

Prosím o přijetí.

Matko milovaná, prosím, přijmi svou dceru, která se k tobě s pokorou navrací.
Prosím, Uč mne Lásce, to co jsem zapomněla. Otevři všechno vnímání, které jsem cestou věky uzavřela.

Přivolá mne k sobě, položí ruku na hlavu, obejme mne a obě pláčeme štěstím, že jsme zase spolu.
Je to taková nádhera, ve které plynu, Láska je vibrující všude kolem mne, všude ve mně, všechny buňky, všechny atomy v mém těle, mysli i duši tančí tanec znovunalezené lásky, radosti, štěstí a obrovské síly.
To už netřeba popisovat, to si prožiješ každá naplno a v úžasu.

Prožiješ to dokud nejsi naplnění láskou až po okraj. Samo tě to znovu postaví na zem před Bohyni.
Už víš, že Černá i Zářící Bohyně jsou jen dvě síly téže bytosti Matky Země. Ta nejstrašnější i ta nejlaskavější.
Už víš, že to všechno máš v sobě, protože jsi její součástí. Když to máš v sobě, teď probuzené, můžeš to používat v plné síle k realizacím tady na Zemi. Je to tvoje síla, tvoje Láska. TY jsi Láska a už nic na světě, ti toto poznání nemůže vzít, ani skrýt po všechny věky.
Uvědomíš si, že jsi to vždycky věděla a cítila, jen ti kdosi říkal, že to nesmíš užívat.

Vždycky jsi byla a vždycky budeš Ženou Bohyní. A hlavně Jsi Jí Právě Teď a Tady.


S tím vědomím můžeš ráno vstát a pokračovat v přípravě rituálu Ženy. Je totiž krásný den, Jen Tvůj den. Den Bohyně.

Jak se stát Skutečnou Ženou-Ranní rituál očisty:

Vyčistíš si zuby, koupeš se sprchuješ se, myješ si vlasy s pocitem, že jsi Žena Bohyně a uctíváš svoji Krásu, Lásku a Sílu.
Koukneš se co chvíli do zrcadla a uvědomuješ si tento stav.
Říkáš si nahlas v zrcadle : Jsem krásná, kouzelná, nádherná, jsem plná Lásky. Díváš se přitom očima do duše. Říkáš to svému tělu, každé části, kterou meješ, říkáš to své mysli, říkáš to své nádherné duši. Stále cítíš spojení s Bohyní Matkou, stále si představuješ sebe, jak jsi byla u Matky a zářila Láskou.
Rituál probuzení Ženy:

Čistá, umytá, s vlhkými vlasy přijdeš do pokoje a připravíš si stolek tak, abys seděla směrem k východu.
Potřebuješ 3 svíčky, křišťál, vodu v poháru, nějaký tvůj osobní předmět, ( řetízek, prstýnek, něco co nosíš stále u sebe)
Kameny, které používáš a které jsou ti blízké a zrcadlo( nějaké větší)

Svíčky dáš doprostřed a zapálíš. Vše ostatní postavíš kolem svíček do kruhu.

Sedíš díváš se do plamenů, a vnímáš živel ohně, díváš se do vody a vnímáš živel vody, její sílu, temné i zářivé síly, díváš se do vzduchu kolem ohně a vnímáš živel vzduchu, díváš se na křišťál a vnímáš živel země. prožiješ si s každým živlem spojení, přivítáš se s nimi, spojíš se Láskou a prosíš je o pomoc ve tvých tvořeních. Děkuješ jim za sílu, kterou jsou připraveny s tebou sdílet. Jsou to přátelé. Jsou to velmi mocní přátelé. Cítíš jejich sílu a lásku a jsi vděčná, za jejich přátelství a pomoc. Chceš s nimi spolenčně tvořit svět Lásky.

Pak vezmeš zrcadlo:

Díváš se do očí sobě, díváš se do mysli skrze své oči, díváš se do duše skrze své oči. Uvědomuješ si spojení a jednotu s Bohyní Matkou. Vidíš ji ve svých očích a říkáš to nahlas každé buňce tvé bytosti, každé energii a esenci, která tě spoluvytváří. Prožíváš všechno, co jsi prožila s Bohyní ráno při probouzení. Všecno krásné a čarovné a znovu a stále se napouštíš Lásku, celá se v Lásce rozpouštíš až ti tryská ušima a očima , až se musíš nahlas smát, jak jsi šťastná.

Teď víš a říkáš si nahlas:

Jsem Láska, Jsem skutečná žena, jsem Čarodějka, která nese Lásku do všeho co činí, na co myslí a o čem povídá. Vše čeho se dotknu naplním Láskou, vše nač pomyslím zaliju Láskou, vše co cítím je Láska. Od Teď a už navždy je každý můj okamžik naplněn Láskou. Protože Jsem Láska , jsem Bohyně, Jsem Čarodějka a toto je moje Země plná Lásky.
Já tu vládnu, já Láskou čistím, tvořím a řídím tento svět k obrazu svému, k obraz Bohyně ve mně.

Jsem Láska, tedy vše co činím, je Láska.

Tak už to bude po všechny časy, tak to vždy bylo a je to Teď a Tady. JÁ JSEM LÁSKA.

AMEN


Od teď už to měj stále na paměti, protože máš velkou sílu a s ní odpovědnost.

Vše co činíš Láskou je čisté. A není to jen tlemení se na celý svět. Jsi krásná i strašná. Jsi nejlaskavější i hrozivě zlá, a pokud tak činíš s vědomím, že jsi Láskou- je to čisté.

Tak jako Matka země, umí nás zrodit, umí nás i usmrtit, když přijde čas.

Tak jako voda, umí nás napojit a umí nás spláchnout, když si moc koledujeme.

Tak jako oheň, umí nás zahřát i spálit, když je třeba.

Tak jako vzduch, umí být vánkem ale i větrnou smrští nás rozmetat.

Takovou sílu teď máš.

Vše co si přeješ se stane, proto vol Lásku.
Vše oč požádáš dostaneš, proto vol Lásku.

Není nic ve vesmíru, co by bylo silnější než Ty Láska.

Všechno může být pouze stejně silné a také plné Lásky.


Já chci aby má síla byla větší, proto Vás volám . Jste mojí součástí, chci tvořit Lásku s Vámi.

Chci a plním tuto Zemi Láskou. A vězte, že s každou další probuzenou ŽENOU udělá tato Země kvantový skok ve svém vývoji, v evoluci. Jsem šťastná , když to píšu, jsem šťastná z této mé relizace, z tohoto mého tvoření Lásky.

Jsem Šťastná když měním Svět do Lásky. :))))

Až se zklidní energie, které jsi probudila až budeš cítit, že nastal čas, vypiješ vodu z poháru a poděkuješ živlu vody za sílu, kterou ti dává, nadechceš se a poděkuješ živlu vzduchu za sílu,kterou ti dává. Pohladíš kameny a poděkuješ živlu země za sílu, kteoru ti dává, podíváš se do plamene a poděkuješ živlu ohně za sílu, kterou ti dává. Svíčky necháš dohořet.

A máš svůj Den Bohyně. Od teď je každý tvůj den Dnem Bohyně.

Pak můžeš každému říci, jsem Žena, jsem Bohyně, jsem Láska a měním svět.
Bude to pravda.
Protože od Teď se dějí věci

Děkuji jedné Skutečné Ženě za toto sdílení.

Z knihy Síla ženy - Louise L.Hay

Jsem si vědoma své ženské síly.
Objevuji, jak jsem skvělá.
Spatřuji ve svém nitru obdivuhodnou bytost.
Jsem moudrá a krásná.
Jsem ráda taková, jaká jsem.
Chci se mít ráda a líbit se sobě.
Jsem svá.
Rozhoduji o svém životě.
Rozvíjím své schopnosti.
Mám volnost stát se tím, čím mohu být.
Mám pěkný život.
Můj život je naplněn láskou.
Mám vládu nad svým životem.
Jsem silná žena.
Zasloužím si lásku a respekt.
Jsem volná a nikomu se nepodřizuji.
Stojím na vlastních nohou.
Jsem si vědoma své síly a využívám ji.
Mám se ráda a má ze sebe radost.
Jsem ráda, že jsem žena.
Jsem ráda, že žiji tady a teď.
Naplňuji svůj život láskou.
Cítím, že jsem zdravá a dokonalá.
Dopřávám si to, co potřebuji.
Mohu se v klidu rozvíjet.
Jsem v bezpečí a všechno je, jak má být.

Silná žena
V posledním roce, dvou jich začínám potkávat víc, možná se přestáváme bát projevit nebo se víc přitahujeme? Jasně, pro okolí je to síla a ne všichni to rozdýchají. Dřív se taková energie ničila - upalovala. Přitom je spousta možností jak jí využít jinak než k destrukci a ničení, ale k léčení, povzbuzování, doplňování pro jiné. Je na každé, která jí v sobě objeví, jakou cestu si zvolí. Těch možností je hodně, ale nejhorší je potlačení nebo ji nechat použít druhé proti sobě. Protože pak nastupují těžké nemoci, různá sebedestrukce, nespokojenost, smutek, ...


Všechno tohle znám z vlastní zkušenosti a jen díky darům, které mi existence na moji cestě dává, se mi pomaloučku daří obrátit kormidlo.
Přiznávám, že tenhle týden byl obrovský obrat a já zatím budu moc a moc opatrně našlapovat na naprosto neznámém území...

Víte, spojené silné ženské energie dokážou strašně moc. Ale co se musí nejdřív udělat je obrovský kus práce (já vím, že to někomu asi už leze na nervy, ale zase a zase zdůrazňuju důležitost námahy, učení, trpělivosti - už tyhle samotné fakty odradí spoustu lidí, takže tam dojít nemůžou, proto je to cesta jen pro silné. Tím nemyslím, že pro silné jen od přírody, ale každého hledače síly. Není to o žádné zkratce přes magii nebo kurzech jak se stát šamanem ve třech lekcích!!!).

Ta velká námaha stojí za to. Taky je totiž důležité se postupně s tou silou seznamovat a učit se s ní zacházet. Protože by uměla pořádně setnout (není proč se bát, je potřeba důvěřovat a zase se učit) a dát tvrdé lekce těm, kteří se současně neučí další nesmírně, opravdu nesmírně důležité body:
- pokora
- úcta
- pochopení
Tohle považuju za něco, co by si každý měl pořád opakovat a znovu se učit. Protože jsme lidi se všemi našemi chybami a omyly. Každý děláme "kraviny".

Silné ženy se vyznačují některými společnými znaky, nepříliš obvyklými v dnešní době a společnosti. Např. jsou víc samy sebou. Přestávají se snažit nacpat do škatulek a nechat se ovlivňovat oficiálními trendy jak mají vypadat, jak a co mají cítit, jak se mají chovat - prostě nesnaží se nacpat do role Barbínek. Dost se bavíme i o otázce hubnutí. Pochopitelně každá z nás by chtěla být pro svůj pocit něco jako ženská dokonalost (to už snad máme v genech). Ale mě došlo, že právě ta pestrost a odlišnost dává často našemu životu šťávu a jiné dimenze. Mám kamarádku, která není silná, má takový měkký, příjemný, mateřský vzhled. Je to ohromná ženská a má ohromnou klientelu pacientů, kteří za ní jezdí z daleka na terapie a nikdy se jí nestává, že by měl pacient problémy se jí svěřit s nejintimnějšími problémy. Protože u ní cítí bezpečí a vnímá její péči skoro jako mateřskou. Je to její deviza i když ona osobně to tak nevnímá.
Stejně tak jiná žena, která mi připadá jako jedna velká pramatka rodu. Snad to pochopila správně jako kompliment - ale celou svoji osobností, včetně postavy budí pro mě dojem, že všechno zvládne, zorganizuje, ochrání, nejen svoji rodinu, prostě z ní čiší dojem - všechno bude v pořádku, všechno se zvládne.

Ještě je tu jedna stránka v tom být sama sebou - nebát se prožívat, nebát se být v různých okamžicích svá. To znamená, že se přece žena určitého věku, matka dvou dospělých dětí nemůže chovat jako puberťačka, že? A právě ta ohromná svoboda vlastní vůle je ta, že může. A ještě ustojí, když se bude někdo hloupě tvářit a nebude mít pocit viny nebo studu za svoje projevy.
Je určitá hranice a taky záleží na formě a způsobu sebeprojevení. Pokud je to na úkor druhému nebo to někomu ubližuje, tak to není dobře.
I tady je hodně těžké se naučit rozpoznávat kde ty hranice mám já a kde ti ostatní. Ovšem aby nedošlo k omylu - nejedná se o hranice ve smyslu co se líbí nebo co mi budou tolerovat ostatní - jak se na mě budou dívat a co si budou myslet sousedi když nebudu zapadat do jejich představy jak mám vypadat ...

Kdo si nezkusil ani neví, jaká je to úleva a příliv energie si dovolit být blázen, dovolit sií pustit energii a ostatní vyhecovat do praštěného tance, kdy určitě všichni vypadáme všelijak, ale kde ta energie běží směrem k uvolněnosti, radosti ze vzájemného setkání....

javaho
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.